Wij zijn er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding op een 'zo gewoon mogelijke' manier.

 

Zorg in de gemeente Rotterdam
 

Opdracht die wij van de gemeente kregen

In het Wmo-kader 2015 "Rotterdammers voor elkaar" beschrijft de gemeente Rotterdam dat zij, samen met haar samenwerkingspartners een zorg- en welzijnsaanbod garanderen dat past bij het gebied en haar bewoners en dat gericht is op actief meedoen en zo prettig en lang mogelijk thuis wonen. Wanneer een Rotterdammer het echt niet redt, is er een stedelijk vangnet. Het aanbod is voor Rotterdammers overzichtelijk en bestaat uit een samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders, wijkteams en het wijknetwerk (omdat daar de informele oplossingen worden geboden).

De Gemeente heeft hiervoor de volgende inhoudelijke doelstellingen bepaald: Kwalitatief goede zorg en ondersteuning, keuzevrijheid voor de Rotterdammer, diversiteit in het veld, zorg en ondersteuning dicht bij de Rotterdammer, beter verbinden van zorg en welzijn, beter verbinden van jeugdhulp en Wmo.

 

Onze organisatie

Prokino Zorg is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding. Liefst op een zo gewoon mogelijke manier. Dat kan door ambulante zorg in te zetten daar waar vragen ontstaan, bijvoorbeeld thuis, op school of een vereniging. Wanneer vragen (tijdelijk) te groot zijn om in de eigen situatie op te pakken, maken we gebruik van onze woonvoorzieningen.

Vanuit de WMO biedt Prokino Zorg in Rotterdam begeleid wonen voor jongeren van 18+ en onderdak en begeleiding aan gezinnen. Specifiek gaat het om de volgende bijzondere doelgroepen: dak- en thuisloze jongeren en gezinnen (waaronder jonge moeders) en het project doorstroom 18-/18+.

 

Wat kun je van ons verwachten?

Prokino Zorg biedt in de regio Rotterdam Rijnmond ambulante en residentiele zorg voor jongeren en jongvolwassenen. Binnen onze ambulante aanbod hebben we verschillende vormen van ambulante (gezins)begeleiding, dagbesteding en begeleiding op de kinderopvangroep. Wat ons residentiele aanbod betreft bieden we verschillende vormen van vervangend wonen, zoals begeleid wonen op een leefgroep, meidengroep of kamertrainingscentrum, begeleid wonen voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar en opvang voor gezinnen die dakloos zijn geworden.

In onze begeleiding is de cliënt eigenaar van het begeleidingsproces. Hij of zij bepaalt de doelen en het tempo. De mogelijkheden en wensen van de jongere staan centraal en we gaan uit van de eigen kracht. Waar mogelijk maken we gebruik van iemands sociale netwerk: familie, vrienden, buurtgenoten.

 

Met wie wij samenwerken

Prokino Zorg werkt niet met vaste onderaannemers bij de uitvoering van haar taken binnen de WMO. Wel bestaat een hecht samenwerkingsverband met een breed scala aan disciplines en specialismen. 

 

ThuisTeamJeugd (TTJ) 

Prokino Zorg werkt met een ambulant team, gekoppeld aan onze woonvoorzieningen: TTJ. TTJ is een samenwerking van Prokino Zorg, Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychiatrie en Fortagroep. Het team kenmerkt zich door een outreachende werkstijl, mogelijkheid tot een gedifferentieerde aanpak en een snelle beschikbaarheid van diverse expertises. Het team kan begeleiding en behandeling bieden op de gebieden WMO, Jeugd- en opvoedhulp, GGZ en LVB door de inzet van specialisten. Deze specialisten kunnen doelgericht worden ingezet ten behoeve van het begeleidings- of behandeltraject van de cliënt. Voorbeelden van specialisten zijn: Psychiater, klinisch psycholoog, Psychotherapeut, Trauma-expert, GZ-psycholoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Sociaaljuridisch dienstverlener en een Financieel hulpverlener.

 

De Archipelgroep

Een samenwerkingsverband bestaand uit Arosa, NAS, Maaszicht, Perspektief, Corridor, Ontmoeting en Prokino Zorg en andere (O)GGZ aanbieders (LdH, CVD, Antes en BavoEuropoort). Vanuit dit samenwerkingsverband wordt momenteel een plan gemaakt voor de invulling van het "Nachtelijk Toezicht".

 

Humanitas

Humanitas is een grote aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven. Daarbij staat levensvreugde en geluk altijd centraal. Aan de jongvolwassenen die Prokino Zorg begeleidt bij zelfstandig wonen koppelt Humanitas een mentor. Deze mentor ondersteunt en begeleidt de jongvolwassene bij de integratie in de wijk en de zelfredzaamheid.

 

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen ondersteunt gezinnen die overbelast zijn, door ze te koppelen aan gezinnen in de buurt. Prokino Zorg werkt samen met Buurtgezinnen voor de inzet van steungezinnen die onze cliënten helpen bij hun zelfredzaamheid en de opbouw van een eigen netwerk. 


Pameijer

Pameijer ondersteunt kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Deze ondersteuning kan gericht zijn op opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd of sociale contacten. Prokino Zorg vraagt Pameijer voor ondersteuning bij gezinnen met kinderen in de opvang waarbij sprake is van een licht (verstandelijke) beperking. 


Onze wachttijden

Prokino Zorg heeft geen wachttijden. Zodra een jongere is aangemeld, wordt binnen 5 werkdagen een intake gepland en kan de zorg starten.
 

Onze hoofdlocatie

Sportsingel 70

3078 XT Rotterdam
010 – 497 27 27
wmo.rotterdam@prokino.nl
 

Samen komen we verder dan alleen

Binnen een begeleidingstraject van Prokino Zorg wordt zoveel mogelijk het netwerk van de cliënt betrokken. Zowel het informele netwerk (bijvoorbeeld tante of buurvrouw) als het formele netwerk (kinderopvang, school en werk). We ondersteunen hierbij zodanig dat, na afronding van een traject, het netwerk de benodigde aandacht kan blijven geven en zo terugval helpt voorkomen. Wanneer er geen netwerk voor handen is maken we gebruik van mentoren via Humanitas of steungezinnen via Buurtgezinnen. 

 

Binnen de gezinnen werkt Prokino Zorg met een Zelfredzaamheid Matrix (ZRM), die is aangepast met de leefgebieden "Ouderschap" en "Functioneren kind". Hiermee maken we concreet inzichtelijk wat de doelen zijn voor de opvoedingsvaardigheden van ouder(s) en wat de ontwikkelingsvragen zijn van de betrokken kinderen.  

Door onze samenwerking met TTJ zijn we tenslotte in staat om binnen een korte tijd een multidisciplinair team samen te stellen wanneer dat nodig is. Vanuit TTJ is het mogelijk om in de begeleidingstrajecten WMO-begeleiding, opvoedondersteuning, ‘ontwikkeling kind' en GGZ behandeling te combineren.